BK ≠ BRU

En bakgrundskontroll är inte samma sak som ett belastningsregisterutdrag

ToFindOut

Tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser

Innebär lagförslaget ett förbud?

LAGFÖRSLAGET:

De senaste åren har utdragen från Belastningsregistret ökat lavinartat och utredningen är en motreaktion på många arbetsgivares slentrianmässiga krav på den arbetssökande att visa upp ett utdrag från Belastningsregistret. Detta utdrag visar om en person är dömd för ett brott, inget annat.

Då den enskilde har rätt att få ta del av sina egna uppgifter från samma register har Polismyndigheten larmat om ett överutnyttjande från privata arbetsgivare som utan författningsstöd kräver utdrag från registret i samband med anställning. Det är endast detta förfarande som omfattas av utredningen.

Utredningens lagförslag är att det ska bli förbjudet för arbetsgivare som idag inte redan har lagstöd att begära att den sökande skall inkomma med sitt eget registerutdrag i samband med anställning. Utredningen fastställer också att man inte heller anser att fler verksamheter, än de branscher eller verksamheter som redan har lagstöd för det, dvs skola, vård och omsorg med flera, bör få lagstöd. Utredningen får stöd av ett flertal tunga remissinstanser och utredningen har också konstaterat att registerkontroll i allmänhet är ett trubbigt instrument i rekryteringsarbetet och att utdragen har ett förhållandevis begränsat värde som källa till relevant information.

Detta lagförslag har skapat en del förvirring och även tron att denna nya lag leder till ett generellt förbud mot registerkontroll och därmed även bakgrundskontroller i en rekryteringsprocess. Detta stämmer givetvis inte. Det kommer inte innebära ett förbud att göra bakgrundskontroller.

Läs hela den statliga utredningen: Registerutdrag i arbetslivet SOU 2014:48.

Vad är ett BRU och vad är en bakgrundskontroll?

BAKGRUNDSKONTROLL:

Ett Belastningsregister, också ofta benämnt som vandelsprövning, visar om en person är dömd för ett brott. Inga civilrättsliga tvister, såsom stämningar från och av andra parter eller myndighetstvister finns med i detta utdrag. Pågående brottmål finns heller inte med i Belastningsregistret. Alla som har erfarenhet av att begära utdrag från Belastningsregistret vet vilka fallgropar denna rutin har. Den sökande själv ska inkomma med Belastningsregisterutdraget (i obrutet kuvert!) och det kan ta flera veckor att få från Polismyndigheten. Sedan ska det öppnas tillsammans med den sökande.

En bakgrundskontroll visar så mycket mer än bara om en person är dömd för brott, vilket ibland inte ens är relevant. Vi och våra kunders gemensamma erfarenhet säger det.

En bakgrundskontroll från ToFindOut ger helhetsbilden om en persons bakgrund. Det betyder i grundutförandet en verifiering av personbilden, koll på ekonomisk utsatthet kombinerat med juridisk historik. Den sistnämnda informationen hämtas aldrig från belastningsregistret. Vi kontaktar istället Sveriges domstolar direkt, vilket både går snabbare och ger mer relevant information. Det finns mer än 70 domstolar i Sverige och alla är inte alltid relevanta för den specifika bakgrundskontrollen.

Först när en helhetsbild har tagits fram från tillräckligt många källor är en riktig bakgrundskontroll genomförd. Ju större helhetsbild du har, desto lättare är det att bortse från de små detaljerna som skymmer helhetsbilden.

Se även branschorganisationens Bakgrundskontrollföretagen BKF definition av bakgrundskontroll.

Vad gör jag?

ALTERNATIV:

Vilka alternativ har man som arbetsgivare när/om ett förbud om Belastningsregisterutdrag träder ikraft?

1. Att sluta beakta informationen i Belastningsregistret som en del i säkerhetsarbetet. I en del bolag finns denna rutin men de saknar rutin på hur eventuella registerträffar ska hanteras samt ett konsekvent och metodiskt beslutsförfarande. Man har helt enkelt haft rutinen för att möta eventuella kundkrav och för att ha "ryggen fri". Då kan man lika gärna sluta med detta.

2. Att ansöka om lagstöd och begäran undantag för det generella förbudet. Utredningen konstaterar dock att inga nya verksamheter bör få undantag från förbudet. Eller som utredningen själv sammanfattar "Utredningen har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som i dag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret."

3. Att själva inhämta information om brottsbelastning om den enskilde personen hos varje aktuell domstol. Detta betyder att man hanterar alla PuL-moment dels i samband med inhämtande av ett samtycke och dels vid en lagring eller arkivering av inhämtad information.

4. Att anlita en samarbetspartner för inhämtande av information (punkt 3 ovan).

"Notera att lagförslaget inte är godkänt av riksdag och i dagsläget inte heller ligger i vårens propositionslista."
- Jesper Larsson (Jurist) ToFindOut

Det är bättre att veta

ToFindOut:

Vi vet att våra uppdragsgivare vill göra rätt och fatta välgrundade beslut. För våra kunder är bakgrundskontrollen ett underlag att tacka ja till en anställning. Inte ett skäl att tacka nej till den sökande. Ibland måste man det, men då på mycket välgrundade underlag.

Alla vinner på att rätt person hamnar på rätt plats. På längre sikt hjälper kloka rekryteringar att bygga den företagskultur och de värderingar som varje företag och varumärke vårdar ömt. Att fakta går före fördomar, bidrar dessutom på sikt till en arbetsmarknad där alla får en rättvis chans.

Vår utgångspunkt är att se vår tjänst som en självklar del i HR-arbetet. Det synsättet har hjälpt oss växa, vässat våra produkter och utvecklat hela marknaden. Idag har vi ett unikt verktyg och en process som är direkt applicerbar på en vanlig rekrytering. Det är smart, smidigt och kostnadseffektivt.

Vill du ha en enkel rutin på en komplex funktion är du varmt välkommen till oss.

PS. Vi gör också research för bolag som inte är i en anställningsprocess DS.

våra rapportpaket

Leveranstiden är från tre till cirka tio arbetsdagar.

Grundpaket

Grundpaket

Ger snabbt en helhetsbild på grundläggande bakgrund inom personalia, ekonomi och juridiska spörsmål. Används för alla befattningar oavsett om det är kundtjänst hos ett telekombolag, inhyrd programutvecklare eller ny affärsområdeschef.

Specialist

Specialist/chef

En utökad rapport inklusive verifiering av CV, oftast till befattningar där budget- och eller personalansvar ska ingå och relevant erfarenhet måste vara verifierad, eller krav på en specifik utbildning. Den tjänst som ökar mest hos oss.

Executive

Executive

Ett omfattande researcharbete som utgår uppdragsgivarens input och frågeställningar. En personkontroll som utvidgas till affärsnätverk, förekomst i sociala medier, nyhetskällor och dess eventuella påverkan på kommande befattning samt goodwill-frågor.

utredningar

Utredningar

Kontroll av bakgrund av bolagsföreträdaren som är kopplad till det bolag som ert företag är på väg köpa, investera i eller ska sälja till, är minst lika viktig som bolagets egen balansräkning. En sådan kontroll bör vara en naturlig del i ert affärsbeslut. Utredningen anpassas till varje specifikt behov.

Fler tjänster

nöjda kunder

Specifika branschfrågor, organisations- och företagskultur skapar olika behov och processer för en kvalitativ och effektiv bakgrundskontrollprocess.
Kontakta oss för att diskutera en lösning som passar dig och ditt bolag.

Åsa Edman Källströmer

"Att ha bakgrundskontrollen som en obligatorisk del i våra kunduppdrag såväl som internt är numera en självklarhet. Vår dialog med både kunden och kandidaten om rutinen och innehållet i rapporten gör att förtroende ökar. Och att dessutom kunna erbjuda ett ytterligare faktaunderlag stärker vårt företags vision, nämligen att se bortom fördomar"

Åsa Edman Källströmer (VD) TNG Group

Mikael Englund

"ToFindOut hjälper oss på HR och därmed vårt bolag att möta Compliance-krav med en
väldefinierad, transparant, enkel och trygg tjänst, det vinner vi alla på."

Mikael Englund (Scania Rekryteringscenter), SCANIA CV

Vill du veta mer?

Är denna fråga aktuell hos er?
Beställ en kortfattad presentation av diskussionen om BRU här:

karta

Barnhusgatan 3

111 23 Stockholm

Sverige

telefon

08-611 10 20